Wójt Gminy Jasło ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Chrząstówka

Dodano: 12.12.2017
A A A
GPI.6840.4.2017                                                     Jasło, dnia 12 grudnia 2017 r.


                                                          OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                                                                   
pobierz


 
Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj.Dz. U. z 2016 r., poz.2147 ze zm. ) § 3ust.1, § 4, § 6 ust.1 § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490 /  i Uchwały Nr LII/ 308/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Chrząstówka stanowiącej własność Gminy Jasło.
Wójt Gminy Jasło
o g ł a s z a   I   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż


nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka   nr ewid.316/1 o pow. 4,6883 ha, położonej we wsi Chrząstówka stanowiącej użytek rolny R IVa – 0,4647 ha, R IVb- 4,1931 ha     i Lzr – R IVb- 0,0305 ha. Działka zlokalizowana jest przy drodze lokalnej łączącej Chrząstówkę z Nieplą. Nad południowo wschodnim krańcem działki przebiega sieć średniego napięcia 15kV, teren działki nie posiada elementów uzbrojenia, na południe od działki nr 316/1 za drogą znajduje się kabel elektryczny, działka leży w odległości ok.200 m od zabudowy mieszkaniowej.
Na część działki leżącą przy północnej granicy, o powierzchni 1,60 ha wydana została decyzja o warunkach zabudowy ustalająca sposób zagospodarowania terenu  i warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie  dwóch budynków usługowych  z przeznaczeniem na dom spokojnej starości, w zabudowie usługowej, oraz budowie parkingu na 15 miejsc postojowych    i zbiornika przeciwpożarowego
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer KS1J 00039324/1
Część działki objęta jest umowami dzierżawy na czas nieoznaczony.


 
Planu nie ma. Zgodnie ze studium działka leży w terenie oznaczona symbolem R jako teren przestrzeni produkcyjnej rolnej. Teren utrzymujący wielokierunkową produkcję polową, hodowlaną i ogrodniczą. Na powyższym obszarze dopuszcza się budowę małych budynków gospodarczych dla potrzeb rolnictwa oraz utrzymuje się urządzenia melioracji wodnych szczegółowych i komunikacji.
 
Cena wywoławcza nieruchomości   154 535,00 zł.    / cena nie zawiera podatku VAT  /
Gmina nie zapewnia  wskazania i wytyczenia granic przedmiotowej działki na gruncie.
Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.
Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 31 stycznia 2018 r. /środa /  o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pokój 216.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie 16 000,00 zł.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Jaśle w ING
Bank Śląski Oddział Jasło, nr konta 59 1050 1458 1000 0022 7740 8312 w takim terminie by wpłynęło na konto lub zostało wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w dniu 25 stycznia 2018 r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.
Przy nabywaniu nieruchomości będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r.  o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2196 ).
Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu przy zawieraniu umowy notarialnej zobowiązany będzie  do przedłożenia dowodów, o których mowa w art. 7 ust. 1, 4, 5 i 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz przepisach wydanych na podstawie art.7 ust. 8 pkt 5 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, albo złożenia oświadczenia, że nie spełnia warunków określonych w art. 5 i 6 w/w ustawy.


Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Wójt Gminy w Jaśle może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone . Wszelkie opłaty notarialne  i sądowe ponosi nabywca.
                                               
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach odwołania zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasło, pok.209 w godzinach 8 00 do 14 00 ,
 tel. ( 013) 4436646 
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu, w danej miejscowości , na stronie internetowej urzędu,
 w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie w dniach od 18 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności