Ogłoszenie o przetargu

Dodano: 25.10.2018
A A A
Wójt Gminy Jasło ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Osobnica
GPI.6840.6.2016                                                        Jasło, dnia 22 października 2018 r.
                                       
                                           OGŁOSZENIE O PRZETARGU

pobierz
 
Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj .Dz. U. z 2018 r., poz.121 ) § 3ust.1, § 4, § 6 ust.1  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490/ i Uchwały Nr XXXII/202/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 15 września   2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło.
 
Wójt Gminy Jasło
o g ł a s z a   I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid.1014/2 o pow. 0,0430 ha, położona we wsi Osobnica
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer KS1J 00033905/6
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu  nie ma. Zgodnie ze studium działka leży w terenie oznaczonym symbolem MN jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług towarzyszących.

Cena wywoławcza nieruchomości  4 980,00 zł    / nie zawiera podatku VAT /

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 r.
 o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4, pokój 216.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie 500,00   zł.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Jaśle w ING Bank Śląski Oddział Jasło, nr konta 59 1050 1458 1000 0022 7740 8312 w takim terminie by wpłynęło na konto lub zostało wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w dniu  22 listopada 2018 r.

Wadium, o którym mowa  wyżej należy wnieść w formie pieniężnej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.
Termin zagospodarowania nieruchomości jest 1 miesiąc od daty nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Wójt Gminy w Jaśle może odstąpić  od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywcy nieruchomości wadium  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone. Wszelkie opłaty notarialne  i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu
i przyczynach odwołania  zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.


Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasło, pok.209  w godzinach 8.00  do 14.00, tel. ( 013) 4436646
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu, w danej miejscowości , na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej w dniach od  25  października  br. do dnia 28 listopada 2018 r.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności