Ogłoszenie o przetargu

Dodano: 16.11.2018
A A A
Wójt Gminy w Jasło ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło położonej we wsi Trzcinica.
GPI-6840.2/2018                                                                                  Jasło, 2018.11.15
                                       
                                         OGŁOSZENIE O PRZETARGU

pobierz
 
Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U. z 2018 r.,poz.121 /§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 2014, poz.1490 / i Uchwały Nr XXIV/155 /2012 Rady Gminy Jasło z dnia 30 kwietnia  2012 r. w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż  nieruchomości we wsi  Trzcinica stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy w Jasło
o g ł a s z a   I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej  stanowiącej własność Gminy Jasło  oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 517/4  o pow. 0,0816 ha , położonej we wsi Trzcinica.
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest  księga wieczysta numer KS1J 00034529/3.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu  nie ma. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło uchwalonym przez  Radę Gminy Jasło Uchwała Nr XV/86/2011
działka nr ewid. 517/4 położona w Trzcinicy leży  w terenie oznaczonym symbolem MN jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług towarzyszących.
 
Cena wywoławcza nieruchomości   14 010, 00 zł    / nie zawiera podatku VAT /
VAT w wysokości  23%  naliczony zostanie od najwyższej ceny uzyskanej w wyniku przetargu

Przetarg na sprzedaż nieruchomości  odbędzie się w dniu  20 grudnia 2018r. / czwartek / o godz. 9.30
 w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle  ul Słowackiego 4  pokój  216.
Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie  1 450,00 zł.
Wadium  należy wpłacić w kasie  Urzędu lub na konto  Urzędu Gminy w Jaśle w ING
Bank Śląski Oddział Jasło, nr konta 59 1050 1458 1000 0022 7740 8312 w takim terminie by wpłynęło na konto lub zostało wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w dniu   14 grudnia 2018 r.
Wadium, o którym mowa  wyżej należy wnieść w formie pieniężnej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym ,że minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Wójt Gminy w Jaśle może odstąpić  od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywcy nieruchomości wadium  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone . Wszelkie opłaty notarialne  i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach odwołania  zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności