Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży we wsi Osobnica

Dodano: 11.03.2010
A A A
GPI-2012-6/2008/2010
Jasło, 2010-03-09

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Jasło działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm. /, Uchwały Nr V/28/2003 Rady Gminy w Jaśle z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Osobnica oraz Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Nr ewid. działki - 3823
Pow. w ha - 0,08
Nr KW - 7520
Opis nieruchomości - Działka niezabudowana położona w miejscowości Osobnica
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - Planu nie ma. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jasło uchwalonego uchwałą Nr XXXII/247/01 Rady Gminy w Jaśle z dnia 11 grudnia 2001 r. działka leży w terenie przeznaczonym pod zabudowę zagrodową i jednorodzinną.


Rodzaj zbycia - Przetarg nieograniczony
Cena wywoławcza w zł / bez podatku VAT/ - 7 000,00Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 mogą złożyć wniosek do tut. Urzędu od dnia 15 marca br. do dnia 27 kwietnia 2010 r.
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, we wsi Osobnica, w prasie lokalnej i na stronach internetowych urzędu w okresie od 15 marca br do 6 kwietnia 2010r.

Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności