Ogłoszenie o przetargu

Dodano: 26.03.2013
A A A
Wójt Gminy w Jaśle ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 452/3 o pow. 0,0444 ha , położonej we wsi Szebnie
GPI-6840.23.2011                                                             Jasło, 2013.03.22
                                       
                                         OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r.Nr 102,poz.651 /§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207, poz.2108 / i Uchwały Nr XXXIII/210/2012 Rady Gminy Jasło z dnia 23 października  2012 r. w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż  nieruchomości we wsi  Szebnie stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy w Jaśle
o g ł a s z a   I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej   stanowiącej własność Gminy Jasło  oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 452/3  o pow. 0,0444 ha , położonej we wsi Szebnie
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest  księga wieczysta numer 39082/2.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu  nie ma. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Jasło Nr XXXII/228/2001
oraz z drugą zmianą studium uchwaloną uchwałą  Nr XV/86/2011 działka nr ewid.452/3 leży w terenie  oznaczona symbolem MN jako obszar zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinne
i zagrodowej z dopuszczeniem usług towarzyszących
 
Cena wywoławcza nieruchomości   3.387, 00 zł    / nie zawiera podatku VAT /
VAT w wysokości  23%  naliczony zostanie od najwyższej ceny uzyskanej w wyniku przetargu

Przetarg na sprzedaż nieruchomości  odbędzie się w dniu  30 kwietnia (wtorek) 2013r. o godz. 9 30
 w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle  ul Słowackiego 4  pokój  216.
Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie  350,00  zł.
Wadium  należy wpłacić w kasie  Urzędu lub na konto  Urzędu Gminy w Jaśle w ING
Bank Śląski Oddział Jasło, nr konta 59 1050 1458 1000 0022 7740 8312 w takim terminie by wpłynęło na konto lub zostało wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w dniu  24 kwietnia 2013 r.
Wadium, o którym mowa  wyżej należy wnieść w formie pieniężnej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym,że minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Wójt Gminy w Jaśle może odstąpić  od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywcy nieruchomości wadium  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone . Wszelkie opłaty notarialne  i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu
i przyczynach odwołania  zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasło,
pok.209  w godzinach 8 00  do 14 00 , tel. ( 013) 446 –38-30
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu, w danej miejscowości
i na stronie internetowej urzędu w dniach od  27 marca 2013 r. do dnia 30 kwietnia  2013r.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności