Informacja

Dodano: 26.04.2017
A A A
AGiOŚ.7003.11.2017                                                              Jasło, dnia 26 kwietnia 2017 roku


I N F O R M A C J A

 
1. Dane podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy wiejskiej Jasło w 2017 roku:
Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Jerzy Kotulak, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło,  tel. 609 903 310
2. Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy wiejskiej Jasło zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia, ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno
3. Osiągnięte przez gminę wiejską Jasło w roku kalendarzowym 2016, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 24 %
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0 %

4.    Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Brak ww. punktów na terenie gminy wiejskiej Jasło.
5.    Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688):
Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Jerzy Kotulak, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło, tel. 609 903 310 – zbiórka takich odpadów 2 razy w roku t.j. wiosną i jesienią, ewentualnie wg potrzeb.

Informację  udostępniono na stronie internetowej urzędu www.gminajaslo.pl, na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 250).  


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności