Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.

Dodano: 21.02.2020
A A A
I N F O R M A C J A – Odpady komunalne

 
Rada Gminy Jasło Uchwałą Nr XVII/124/2019 z dnia 21 listopada 2019r. zatwierdziła od 1 stycznia 2020 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:
 
  • DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:
20,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość

Ponadto, rada gminy wprowadziła ulgę w wysokości 5,40 zł od osoby na miesiąc, w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku wyłącznie dla nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi.
 
  • DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY,  A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:
16,93 zł za worek o pojemności 120 litrów
11,82 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów
54,18 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów
344,78 zł za pojemnik o pojemności  7 m³
 
  • DLA NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE:

169,00 zł za rok od nieruchomości (opłata ryczałtowa bez względu na długość korzystania
z nieruchomości).

Opłata za odpady komunalne, to stawka opłaty wyłącznie za odpady selektywnie zbierane. W przypadku, gdy podmiot zbierający odpady zgłosi do gminy, że odpady nie są selektywnie zbierane, wójt jest zobowiązany do naliczenia opłaty podwyższonej w wysokości równej czterokrotności stawki podstawowej - zgodnie z w/w uchwałą Rady Gminy Jasło.

W A Ż N E !!!

Opłata może być wnoszona w kasie Urzędu Gminy Jasło, przelewem lub pocztą na  rachunek Gminy Jasło: 81 1050 1562 1000 0090 8074 0229 (zmiana numeru konta) lub u inkasentów.

Terminy płatności pozostały bez zmian tj.:
  • za styczeń, luty, marzec do 15 marca
  • za kwiecień, maj, czerwiec do 15 maja
  • za lipiec, sierpień, wrzesień do 15 września
  • za październik, listopad, grudzień do 15 listopada
Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji na odpady komunalne.
    
Nową deklarację należy złożyć w przypadku, gdy bioodpady będą kompostowane
w przydomowym kompostowniku.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności