Konkurs dotacyjny

Dodano: 18.08.2008
A A A
Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza kolejną edycję konkursu dotacyjnego realizowanego we wsiach i miasteczkach do 6 tysięcy mieszkańców

Fundacja Wspomagania Wsi
ogłasza kolejną edycję konkursu dotacyjnego realizowanego
we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców

Nasza wieś naszą szansą - 2008,

czyli co można zrobić za 10 000 złotych,

by podnieść jakość życia w naszej wsi, gminie lub osiedlu popegeerowskim?

Na czym polega udział w konkursie i kto może w nim uczestniczyć:

 • Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić projekt, którego celem będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców wsi i małych miasteczek.
 • Działania podejmowane w ramach projektu mają tworzyć lub przyczyniać się do tworzenia: nowych miejsc pracy lub/i nowych możliwości pozyskiwania dochodów lub obniżania kosztów życia mieszkańców miejscowości, w których projekt będzie realizowany. Działania te mają ograniczać przyczyny ubóstwa i bezradności wobec trudnych sytuacji życiowych oraz aktywizować i angażować mieszkańców we wspólne działania podnoszące ich jakość życia.
 • W konkursie wspierane będą działania, które będą miały charakter przedsięwzięć ekonomicznych, przynoszące wymierne i trwałe efekty. W działaniach tych należy wykorzystać lokalne zasoby ludzkie, środowiskowe, organizacyjne i materialne.
 • Na konkurs można zgłaszać również propozycje działań mających charakter przedsięwzięć ekonomicznych, przynoszące wymierne i trwałe efekty, które będą wpływać na poprawę stanu środowiska naturalnego.
 • Organizacje składające wniosek muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany. Nie można zgłaszać projektu, który ma zostać zrealizowany na terenie kilku gmin jednocześnie.
 • W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, kluby pracy, spółdzielnie socjalne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także sołectwa, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich. Każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.
 • Realizacja projektu powinna się rozpocząć po 10 lutego 2009 i nie powinna trwać dłużej niż 18 miesięcy. Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych, minimalna 4.000 złotych.
 • Organizacje, które uzyskają dotację będą zobowiązane do umieszczenia opisu projektu w Atlasie Inicjatyw Wiejskich umieszczonym w witrynie wiejskiej www.witrynawiejska.org.pl.
 • Nie będą rozpatrywane wnioski organizacji, które nie wywiązały się z umów o dotacje zawartych z Fundacją Wspomagania Wsi lub innymi organizacjami grantodawczymi (nie dotyczy projektów w trakcie realizacji).

Szczegółowy formularz wniosku o dotację oraz instrukcja do formularza są do pobrania poniżej.

Wnioski, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych w formularzu informacji nie będą rozpatrywane.

Wniosek z dopiskiem na kopercie -�Nasza wieś naszą szansą-� należy przesłać pocztą
do4 października 2008 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Fundacja Wspomagania Wsi

ul. Bellottiego1

01-022 Warszawa

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 19 grudnia 2008 roku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w: www.fww.org.plwww.witrynawiejska.org.pl

W konkursie zostaną przyznane nagrody w wysokości od 4.000 do 10.000 zł.

Łączna kwota nagród wyniesie maksymalnie 300.000,00 zł.

Dodatkowych informacji udziela Monika Słotwińska-Łychota pod numerem: (+22) 636 25 70 - 75 lub e-mail: mslotwinska@fww.org.pl.

BARDZO WAŻNE! Należy przeczytać przed przystąpieniem do opracowywania projektu:

1. Kryteria stosowane przy ocenie projektu:

 • Zgodność projektu z celami konkursu (maks.6 pkt.);
 • Efektywność projektu (efekty wymierne i niewymierne) (maks.6 pkt.);
 • Liczba osób korzystających z efektów projektu (maks.5 pkt.);
 • Jakość przygotowania projektu:
  - zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań (maks. 3 pkt.),
  - dokładny budżet (maks. 3 pkt.),
 • Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu, współpraca z innymi organizacjami i wolontariuszami (walor integrujący) (maks. 5 pkt.);
 • Oryginalność/nowatorstwo (maks. 3 pkt.);
 • Pozyskanie dodatkowych funduszy (maks. 5 pkt.);
 • Ilość pracy własnej włożonej w realizację projektu (maks.5 pkt.);
 • Sposób promocji projektu (maks.3 pkt.);
 • Trwałość projektu (maks.5 pkt.).

2. Dodatkowe, istotne wskazówki dla przystępujących do konkursu:

 • Pierwszeństwo w otrzymywaniu dotacji będą miały organizacje, które nigdy wcześniej nie otrzymały dofinansowania w konkursach organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi.
 • Konkurs organizowany jest z myślą o wsparciu początkujących organizacji nieposiadających lub posiadających niewielkie doświadczenie w pozyskiwaniu pozagnimmych środków zewnętrznych.
 • W przypadku, gdy organizacja/grupa wnioskująca nie posiada własnego konta i nr REGON, należy znaleźć inną organizację, która użyczy swojego konta dla przekazania dotacji (punkt 14. formularza wniosku).
 • W przypadku projektów wieloletnich lub wieloetapowych, należy zgłosić konkretny etap.
 • Zgłaszane projekty muszą przynosić trwałe efekty, co oznacza, że podejmowane w nich działania nie mogą zakończyć się w momencie zakończenia realizacji projektu.
 • Nie można zgłaszać:
  - projektów polegających wyłącznie na szkoleniach lub/i warsztatach;
  - projektów polegających na organizacji imprez masowych;
  - dwóch jednakowych w swojej treści projektów z dwóch (lub więcej) organizacji/grup.
 • Opisy projektów nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu znajdują się na stronie internetowej www.fww.org.pl oraz w portalu internetowym prowadzonym przez Fundację Wspomagania Wsi www.witrynawiejska.org.pl.
 • Prosimy o numerowanie stron wniosku, oszczędzanie papieru (wypełniając wniosek prosimy o zachowanie określonej w poszczególnych punktach ilości tekstu (maks. ... str.), nie zszywanie i nie oprawianie wniosków, gdyż będą kopiowane.
 • Nie należy przesyłać jakichkolwiek dodatkowych załączników (w tym: zdjęć, planów technicznych, odpisu z rejestru, KRS, statutu organizacji, itp.). Fundacja nie zwraca nadesłanych materiałów.

Organizatorzy konkursu proszą o przekazanie tego ogłoszenia wszystkim organizacjom wymienionym w punkcie: kto może wziąć udział w konkursie.

Nadesłanie wniosku oznacza zgodę na upowszechnienie opisu projektu przez organizatorów konkursu

i przetwarzanie danych dla celów statutowych Fundacji Wspomagania WsiCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności