Gmina Jasło z Certyfikatem

Dodano: 26.06.2012
A A A


W okresie od maja do listopada 2011r. grupa pracowników Urzędu Gminy Jasło aktywnie uczestniczyła we wdrożeniu samooceny według metody CAF 2006 w Urzędzie w ramach projektu „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenia pracowników i pomoc doradczą”, realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w partnerstwie z firmą F5 Konsulting Sp. z o.o. Efektem jest dokonanie samooceny Urzędu Gminy Jasło zawierającej zarówno osiągnięcia jak i konieczne do poprawy obszary działania Urzędu.
W lutym tego roku Gmina Jasło wraz z sąsiednimi gminami: Brzyska, Dębowiec, Skołyszyn i Tarnowiec złożyła wniosek pt. „Wdrożenie usprawnień w dostępie usług publicznych świadczonych przez Urzędy Gminy Brzyska, Dębowiec, Jasło, Skołyszyn, Tarnowiec” do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług publicznych oraz podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników Urzędów. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę na etapie oceny formalnej i jest w trakcie oceny merytorycznej.

Koordynator Projektu
Józef LubaśCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności