Świadczenie jednorazowe "za życiem"

Dodano: 02.04.2020
A A A
ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE ,,ZA ŻYCIEM
 
 1. Ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia „Za życiem” jest realizowane od 1 stycznia 2017 r.
 2. Jednorazowe świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
 3. Świadczenie przysługuje:
  a) matce lub ojcu dziecka,
  b) opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).
 4. Świadczenie  przysługuje jednorazowo w wysokości 4000 zł na jedno dziecko bez względu na dochód.
 5. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia  należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (o jednorazowe świadczenie mogą ubiegać się rodzice lub opiekunowie dzieci urodzonych w 2016 r.). Wniosek złożony po terminie  pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Jednorazowe świadczenie przysługuje świadczeniobiorcom świadczeń opieki zdrowotnej lub osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji − w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 7. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu (wymogu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).
 8. Świadczenie „Za życiem” nie przysługuje, jeżeli:
  a) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie pełne utrzymanie,
  b) jeżeli na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 9. Kobiecie w ciąży, jej rodzinie oraz rodzinie z dzieckiem, o którym mowa w pkt 1, przysługuje pomoc asystenta rodziny w koordynacji wsparcia określonego w ustawie z dnia 17 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” na wniosek złożony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Wymagane Dokumenty
 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z  Programu „Za życiem” Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia  „Za życiem” należy dołączyć odpowiednio:
  a) zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu
  b) zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
  c)  kopię odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  d) kopię orzeczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (oryginał do wglądu),
  e) inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia.
Do pobrania:
 • WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU - pobierz


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności