Polityka prywatności

Dodano: 24.02.2009
A A A
Korzystając z serwisu www.gminajaslo.pl akceptujesz zasady Polityki Prywatności
  • W serwisie Gminy Jasło przywiązuje się szczególną wagę do poszanowania prywatności odwiedzających go osób. Respektujemy prawo do prywatności.
  • Gromadzone dane przesyłane są na dwa sposoby. Są to informacje podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez użytkownika np. w formularzach kontaktowych oraz podczas rejestracji w systemie (newsletter). Pozyskujemy również informacje podczas korzystania z serwisu przez użytkowników. Serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.
  • Dane osobowe (adres email) zbierane przez formularze służą wyłącznie do celów kontaktowych.
  • Dokładamy starań, aby chronić serwis www.gminajaslo.pl przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przetwarzania oraz przechowywania informacji. Stosujemy m.in. firewall oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.
  • Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej podstronie.
  • Wszelkie prawa do zawartości oficjalnego serwisu Gminy Jasło www.gminajaslo.pl są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu GMINY JASŁO pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Urzędu Gminy Jasło. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Urzędu Gminy Jasło.
 

 

Pliki „cookies”

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez Serwis na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji na temat plików cookies oraz o sposobie ich blokowania.

Serwis wykorzystuje cookies w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika i odpowiedniego ich wyświetlania
  • identyfikacji urządzenia użytkownika w celu tworzenia statystyk umożliwiających ulepszenie serwisu poprzez określenie sposobu korzystania ze stron internetowych wchodzących w skład serwisu

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki  dotyczących cookies  oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika.

 

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Szanowni Państwo,
Urząd Gminy Jasło realizując zadania przetwarza Państwa dane osobowe. Na każdym etapie przetwarzania, przykładamy szczególną staranność aby Państwa dane były bezpieczne, czyli nie zostały zniszczone lub sfałszowane oraz nie zostały ujawnione osobom nieuprawnionym.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?
Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność, np. zbieranie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie danych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:    
Wójt Gminy Jasło       
ul. Słowackiego 4        
38-200 Jasło

2. W Urzędzie Gminy Jasło został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@urzad.gminajaslo.pl

3.  Cele przetwarzania  Państwa danych osobowych.
Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne podstawy prawne przetwarzania.
a) w większości przypadków przetwarzamy dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze
(podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c  RODO) „obowiązek prawny” lub
b) realizacji zawartych umów     
(podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b  RODO)  „wykonanie umowy”  lub
c) na podstawie udzielonej przez Państwa zgody          
(podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a  RODO)  „zgoda”.

4.  W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, podanie danych osobowych jest:
a) wymogiem ustawowym,
b)warunkiem zawarcia umowy lub rozpatrzenia wniosku. Skutkiem braku podania tych danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem / żądaniem,
c) dobrowolnym, konkretnym, świadomym, jednoznacznym okazaniem woli w przypadku udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Przekazywanie/powierzanie do przetwarzania oraz odbiorcy Państwa danych osobowych
a) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 lit. a Państwa dane osobowe będą przekazywane do podmiotów wykonujących zadania publiczne, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
b) Państwa dane osobowe mogą być również powierzane do przetwarzania odbiorcom, którzy na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Kołaczyce będą przetwarzać te dane wyłącznie w celu realizacji tych umów.
c) Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody mogą być przekazywane lub powierzane do przetwarzania „stronom trzecim” wyłącznie w przypadku gdy wyrazili Państwo na to zgodę.

 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) Prawo dostępu do treści danych,
b) Prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
c) Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane
- dane osobowe są przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane
- cofnie Pani/Pan zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
e) Prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
f) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa  danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.

9. Państwa dane osobowe bez Państwa wyraźnej zgody  nie będą przekazywane przez Administratora odbiorcom w państwach trzecich.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt:
- listowny na adres:           
  Urząd Gminy Jasło  
  ul. Słowackiego 4        
  38-200 Jasło
- telefoniczny:13 443 66 69
- e-mailowo: iod@urzad.
agminajaslo.pl


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - udział w zebraniu wiejskim - pobierz treść

Klauzule informacyjne według rejestru czynności przetwarzania - pobierz

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Podatki i Opłaty Lokalne  - pobierz treść


 

 


 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności