Ogłoszenie o przetargu

Dodano: 06.07.2017
A A A
Sprzedaż nieruchomości we wsi Szebnie
GPI.6840.9.2016                                                            Jasło, dnia  3 lipiec 2017 r.
                                       
                                         OGŁOSZENIE O PRZETARGU
pobierz treść


 
Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz. U. z 2016 r., poz.2147 ) § 3ust.1, § 4, § 6 ust.1  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490  / i Uchwały Nr XXXIX/ 239/2017 Rady Gminy Jasło z dnia 15 lutego  2017 r. w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż  nieruchomości we wsi  Szebnie stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy Jasło
o g ł a s z a   I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 
nieruchomości niezabudowanej   stanowiącej własność Gminy Jasło  oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 969/4  o pow. 0,0977ha, położonej we wsi Szebnie.
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest  księga wieczysta numer KS1J 00037762/9
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu  nie ma. Zgodnie ze studium działka leży  w terenie  oznaczona symbolem R jako teren przestrzeni produkcyjnej rolnej

Cena wywoławcza nieruchomości   1 120, 00 zł    / nie zawiera podatku VAT /

Przetarg na sprzedaż nieruchomości  odbędzie się w dniu  9 sierpnia 2017 r.  o godz. 900   w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle  ul. Słowackiego 4,  pokój  216.

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie 120, 00   zł.

Wadium  należy wpłacić w kasie  Urzędu lub na konto  Urzędu Gminy w Jaśle w ING Bank Śląski Oddział Jasło, nr konta 59 1050 1458 1000 0022 7740 8312 w takim terminie by wpłynęło na konto lub zostało wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w dniu 3 sierpnia  2017 r.
Wadium, o którym mowa  wyżej należy wnieść w formie pieniężnej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.
Termin zagospodarowania nieruchomości jest 1 miesiąc od daty nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Wójt Gminy w Jaśle może odstąpić  od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywcy nieruchomości wadium  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone . Wszelkie opłaty notarialne  i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach odwołania  zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.


Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasło, pok.209  w godzinach 8 00  do 14 00 , tel. ( 013) 4436646
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu, w danej miejscowości , na stronie internetowej urzędu  i w Biuletynie Informacji Publicznej w dniach od  7 lipca  br. do dnia 9 sierpnia 2017 r.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności