Ogłoszenie o przetargu

Dodano: 18.01.2019
A A A
Wójt Gminy Jasło
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło położonej we wsi Szebnie
GPI.6840.3.2018                                                                     Jasło, dnia  15 styczeń 2019 r.
                                       


                                           OGŁOSZENIE O PRZETARGU

pobierz


Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj .Dz. U. z 2018 r., poz.2204 ) § 3ust.1, § 4, § 6 ust.1 § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490/ i Uchwały Nr LXIII/457/2018 Rady Gminy Jasło z dnia 27 września   2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Szebnie stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy Jasło
o g ł a s z a   I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid.121/20 o pow. 0,1066 ha, położonej we wsi Szebnie
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer KS1J 00034528/6
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu nie ma. Zgodnie ze studium działka leży w terenie oznaczona symbolem ZP jako obszar zieleni parkowej do ochrony i urządzania.

Cena wywoławcza nieruchomości  7 200,00 zł   / nie zawiera podatku VAT /

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 r.
 o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle ul. Słowackiego 4, pokój 216.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie 750, 00   zł.

Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Jaśle w ING
Bank Śląski Oddział Jasło, nr konta 59 1050 1458 1000 0022 7740 8312 w takim terminie by wpłynęło na konto lub zostało wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w dniu  14 lutego 2019 r.
Wadium, o którym mowa wyżej należy wnieść w formie pieniężnej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.
Termin zagospodarowania nieruchomości jest 1 miesiąc od daty nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Wójt Gminy w Jaśle może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone . Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu
i przyczynach odwołania  zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.


Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasło,
pok.209 w godzinach 8 00  do 14 00 , tel. ( 013) 4436646
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu, w danej miejscowości , na stronie internetowej urzędu
 i w Biuletynie Informacji Publicznej w dniach od  18  stycznia  br. do dnia 20 lutego 2019
 r.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności