Ogłoszenie o przetargu

Dodano: 16.11.2018
A A A
Wójt Gminy w Jasło ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło położonej we wsi Trzcinica.
GPI-6840.2/2018                                                                         Jasło, 2018.11.15
                                       
                                         OGŁOSZENIE O PRZETARGU

pobierz
 
Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U. z 2018 r.,poz.121 /§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 2014, poz.1490 / i Uchwały Nr XL/295 /2012 Rady Gminy Jasło z dnia 15 lipca  2009 r. w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż  nieruchomości we wsi  Trzcinica stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy w Jasło
o g ł a s z a   I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej  stanowiącej własność Gminy Jasło  oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 518/3  o pow. 0,0343 ha , położonej we wsi Trzcinica.
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest  księga wieczysta numer KS1J 00048468/8
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań, natomiast przy sprzedaży notarialnej zostanie ustalona służebność dojazdu do działki 517/4
Planu  nie ma. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło uchwalonym przez  Radę Gminy Jasło Uchwała Nr XV/86/2011 działka nr ewid. 517/4 położona w Trzcinicy leży  w terenie oznaczonym symbolem MN jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług towarzyszących.
 
Cena wywoławcza nieruchomości   6. 120, 00 zł    / nie zawiera podatku VAT /
VAT w wysokości  23%  naliczony zostanie od najwyższej ceny uzyskanej w wyniku przetargu

Przetarg na sprzedaż nieruchomości  odbędzie się w dniu  20 grudnia 2018r. / czwartek / o godz. 10 00
 w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle  ul Słowackiego 4  pokój  216.
Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie  700 ,00 zł.
Wadium  należy wpłacić w kasie  Urzędu lub na konto  Urzędu Gminy w Jaśle w ING
Bank Śląski Oddział Jasło, nr konta 59 1050 1458 1000 0022 7740 8312 w takim terminie by wpłynęło na konto lub zostało wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w dniu   14 grudnia 2018 r.
Wadium, o którym mowa  wyżej należy wnieść w formie pieniężnej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym ,że minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Wójt Gminy w Jaśle może odstąpić  od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywcy nieruchomości wadium  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone . Wszelkie opłaty notarialne  i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu
i przyczynach odwołania  zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasło, pok.209  w godzinach 8.00  do 14.00, tel. ( 013) 446 –38-30
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu, w danej miejscowości i na stronie internetowej urzędu w dniach od  19 listopada 2018 r. do dnia 20 grudnia  2018r.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności