Ogłoszenie o przetargu

Dodano: 30.05.2011
A A A
Wójt Gminy w Jaśle
o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej nr ewid.200/2 o pow. 0,1357 ha, stanowiącej Ps kl. IV położonej we wsi Szebnie.
GPI-2012-7/ 2010                                                        Jasło, 2011.05.24
                                       
                                         OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102,poz.651 z późn. zm./§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1 § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207, poz.2108 / i Uchwały Nr IV/17/2010 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Szebnie stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy w Jaśle
o g ł a s z a   I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej nr ewid.200/2 o pow. 0,1357 ha, stanowiącej Ps kl. IV położonej we wsi Szebnie.
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer 39082.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu nie ma. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło uchwalonego Uchwała Rady Gminy Jasło Nr XXXII/247/2001
z dnia 11 grudnia 2001 r wraz z pierwszą zmianą uchwaloną przez Radę Gminy Jasło Nr XXXII/228/2005 z dnia 30.12.2005r. działka leży w terenie częściowo przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową z dopuszczeniem usług towarzyszących. Przez niniejszą część działki przebiega istniejący i projektowany gazociąg wysokoprężny.

Cena wywoławcza nieruchomości 12. 000, 00 zł / nie zawiera podatku VAT /
VAT w wysokości 23%  naliczony zostanie od najwyższej ceny uzyskanej w wyniku przetargu


Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 1 lipca 2011 r. / piątek/ o godz. 10 00  w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle ul Słowackiego 4 pokój 216.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie 1.500,00  zł.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy w Jaśle w ING
Bank Śląski Oddział Jasło, nr konta 59 1050 1458 1000 0022 7740 8312 w takim terminie by wpłynęło na konto lub zostało wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w dniu  27 czerwca 2011r.
Wadium, o którym mowa wyżej należy wnieść w formie pieniężnej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym,że minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Wójt Gminy w Jaśle może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywcy nieruchomości wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone . Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach odwołania zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.
Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasło,pok.209  w godzinach 8 00  do 15 00 , tel. ( 013) 446 –38-30
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu, w danej miejscowości i na stronie internetowej urzędu w dniach od 30 maja 2011 r. do dnia 1 lipca 2011r.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności