Ogłoszenie o przetargu

Dodano: 02.02.2015
A A A
Wójt Gminy w Jaśle ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 237/6 o pow. 0,0477 ha, położonej we wsi Wolica.
GPI.6840.8.2014                                                          Jasło, 2015.01.27
                                       
                                         OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz.518 /§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2014 r. poz.1490  / i Uchwały Nr LIX/402/2014 Rady Gminy Jasło z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż  nieruchomości we wsi  Wolica stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy w Jaśle
o g ł a s z a   I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej   stanowiącej własność Gminy Jasło  oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 237/6  o pow. 0,0477 ha, położonej we wsi Wolica.
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest  księga wieczysta numer KS1J 00016597/8.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu  nie ma. Zgodnie ze studium działka leży  w terenie rolnym i oznaczona symbolem MN jako  teren przeznaczony pod zabudowę zagrodową i jednorodzinną  z dopuszczeniem usług towarzyszących .

Cena wywoławcza nieruchomości   6.610, 00 zł    / nie zawiera podatku VAT /
VAT w wysokości 23%  naliczony  zostanie od najwyższej ceny uzyskanej w wyniku przetargu


Przetarg na sprzedaż nieruchomości  odbędzie się w dniu  6 marca 2015 r. / piątek /
 o godz. 10 00   w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle  ul Słowackiego 4  pokój  216.

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie  660,00  zł.

Wadium  należy wpłacić w kasie  Urzędu lub na konto  Urzędu Gminy w Jaśle w ING Bank Śląski Oddział Jasło, nr konta 59 1050 1458 1000 0022 7740 8312 w takim terminie by wpłynęło na konto lub zostało wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w dniu 2 marca  2015 r.
Wadium, o którym mowa  wyżej należy wnieść w formie pieniężnej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.
Termin zagospodarowania nieruchomości jest 1 rok od daty nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Wójt Gminy w Jaśle może odstąpić  od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywcy nieruchomości wadium  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone . Wszelkie opłaty notarialne  i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach odwołania  zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.


Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasło, pok.209  w godzinach 8 00  do 14 00 , tel. ( 013) 4436646
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu, w danej miejscowości na stronie internetowej urzędu w dniach od  3 lutego  br. do dnia  6 marca 2015r.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności