Ogłoszenie o przetargu

Dodano: 25.06.2013
A A A
Wójt Gminy w Jaśle ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasło oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1140/6 o pow. 0,1048 ha, położonej we wsi Warzyce.
GPI-6840.19.2011                                                                 Jasło, 2013.06.20
                                       
                                         OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Działając na podstawie art.38, 39 art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r.Nr 102,poz.651, z późn.zm. /§ 3ust.1, § 4, § 6 ust.1  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr 207, poz.2108 / i Uchwały Nr XV/90 /2011 Rady Gminy Jasło z dnia 30 września  2011 r. w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż  nieruchomości we wsi  Warzyce stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy w Jaśle
o g ł a s z a   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej   stanowiącej własność Gminy Jasło  oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1140/6  o pow. 0,1048 ha , położonej we wsi Warzyce.
W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest  księga wieczysta numer 7791.
Pierwszy przetarg 14 maja 2013 r.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
Planu  nie ma. Wydana została  decyzja o warunkach zabudowy pod budowę budynku mieszkalnego.
 
Cena wywoławcza nieruchomości   20  160, 00 zł    /nie zawiera podatku VAT/
VAT w wysokości  23%  naliczony zostanie od najwyższej ceny uzyskanej w wyniku przetargu

Przetarg na sprzedaż nieruchomości  odbędzie się w dniu  26 lipca 2013r. /piątek / o godz.9.00  w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle  ul Słowackiego 4  pokój  216.
Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie  2.000,00  zł.
Wadium  należy wpłacić w kasie  Urzędu lub na konto  Urzędu Gminy w Jaśle w ING
Bank Śląski Oddział Jasło, nr konta 59 1050 1458 1000 0022 7740 8312 w takim terminie by wpłynęło na konto lub zostało wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w dniu  22 lipca 2013 r.
Wadium, o którym mowa  wyżej należy wnieść w formie pieniężnej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym,że minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Wójt Gminy w Jaśle może odstąpić  od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywcy nieruchomości wadium  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone . Wszelkie opłaty notarialne  i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynach odwołania  zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasło, pok.209  w godzinach 8 00  do 14.00, tel. 13 446 –38-30
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu, w danej miejscowości i na stronie internetowej urzędu w dniach od  25 czerwca 2013 r. do dnia  26 lipca  2013r.Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności