Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.: Wyjazd integracyjny szansą na pełną rehabilitacje osób niewidomych i s

Dodano: 04.03.2019
A A A
Informacja

dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018  poz. 450 z późn. zm.).


Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizacja czasu wolnego oraz zaspokojenie potrzeb społecznych osób niewidomych.
Tytuł zadania: Wyjazd integracyjny szansą na pełną rehabilitacje osób niewidomych
i słabowidzących.

Polski Związek Niewidomych w Jaśle ul. Śniadeckich 15 ,38-200 Jasło, złożył ofertę na realizację  zadania: Wyjazd integracyjny szansą na pełną rehabilitacje osób niewidomych
i słabowidzących

Zadanie: Organizacja czasu wolnego oraz zaspokojenie potrzeb społecznych osób niewidomych.
Wyjazd integracyjny szansą na pełną rehabilitacje osób niewidomych i słabowidzących.
art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018  poz. 450 z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą
(tryb pozakonkursowy).
 
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jasło oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jasło.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11.03.2019 r. osobiście w formie pisemnej
w Referacie Organizacyjno Społecznym i Oświaty Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4, pok. 111 na załączonym formularzu

Pobierz formularz uwag

Pobierz informacja

Pobierz oferta

Pobierz informacja o braku uwag


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności