Ogłoszenie o przetargu

Dodano: 07.11.2018
A A A
Wójt Gminy Jasło ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Warzyce
GPI.6840.2.2017                                                         Jasło, dnia  31 październik 2018 r.
                                       
                                                          OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
pobierz treść
 
Działając na podstawie art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj .Dz. U. z 2018 r., poz.121 ) § 3ust.1, § 4, § 6 ust.1  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz.1490  / i Uchwały Nr XX/122/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 29  grudnia  2011 r. w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż  nieruchomości we wsi  Warzyce stanowiącej własność Gminy Jasło.

Wójt Gminy Jasło
o g ł a s z a   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej   stanowiącej własność Gminy Jasło  oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów jako działka nr ewid. 1122/1 o pow. 0,0261 ha, położonej we wsi Warzyce I ustny przetarg nieograniczony odbył się 28  września 2018 r.

W Sądzie Rejonowym w Jaśle dla tej nieruchomości prowadzona jest  księga wieczysta numer KS1J 00048119/7.
Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń i zobowiązań.
 
Planu  nie ma. Zgodnie ze studium działka leży  w terenie  oznaczona symbolem MN jako obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z dopuszczeniem usług towarzyszących .

Cena wywoławcza nieruchomości  2 400,00 zł    / nie zawiera podatku VAT /

Przetarg na sprzedaż nieruchomości  odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r.  o godz. 1000   w siedzibie Urzędu Gminy w Jaśle  ul. Słowackiego 4,  pokój  216.

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wniesienie wadium w gotówce w kwocie 240, 00   zł.

Wadium  należy wpłacić w kasie  Urzędu lub na konto  Urzędu Gminy w Jaśle w ING Bank Śląski Oddział Jasło, nr konta 59 1050 1458 1000 0022 7740 8312 w takim terminie by wpłynęło na konto lub zostało wpłacone do kasy Urzędu najpóźniej w dniu  5 grudnia 2018 r.
Wadium, o którym mowa  wyżej należy wnieść w formie pieniężnej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych złotych w górę.
Termin zagospodarowania nieruchomości jest 1 miesiąc od daty nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Wójt Gminy w Jaśle może odstąpić  od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Nabywcy nieruchomości wadium  zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone . Wszelkie opłaty notarialne  i sądowe ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, a informacja o odwołaniu przetargu
i przyczynach odwołania  zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.


Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Jasło, pok.209  w godzinach 8.00  do 14.00, tel. (013) 4436646.
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu, w danej miejscowości , na stronie internetowej urzędu  i w Biuletynie Informacji Publicznej w dniach od  7  listopada  br. do dnia 11 grudnia 2018 r.


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności