Ogłoszenie

Dodano: 01.06.2011
A A A
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w miejscowości Jareniówka
GPI .6840.5.2011                                                                                     Jasło,2011.05.25
                                                            O G Ł O S Z E N I E


       Urząd  Gminy Jasło  działając zgodnie art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm./, r  Uchwały Nr V/31/2011Rady Gminy  Jasło z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Jareniówka oraz  Uchwały Nr XI/71/07 Rady Gminy Jasło z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami użytkowymi Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Nr ewid. działki - 273/2
Pow. w ha
- 0,0142
Nr KW
- 41931
Opis nieruchomości
- Działka  niezabudowana

Przeznaczenie w planie: Planu nie ma.

Rodzaj zbycia - Forma bezprzetargowa
Cena wywoławcza w zł / bez podatku VAT/ - 1 750,00

Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo nabycia w/w nieruchomości  zgodnie z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 mogą złożyć  wniosek do tut. Urzędu od dnia 1 czerwca 2011 do dnia 14 lipca br. 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, we wsi Jareniówka, w prasie lokalnej  i na stronach internetowych Urzędu w okresie od dnia 1 czerwca 2011 r. do dnia 22 czerwca   br.                    Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności