Informacja dla rolników

Dodano: 07.02.2014
A A A
Gdy ulegniesz wypadkowi przy pracy rolniczej, zgłoś to zdarzenie do najbliższej placówki terenowej Kasy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia.


Szanowny  Rolniku  !!!
Podlegasz ubezpieczeniu w KRUS, a czy wiesz że ?

Gdy ulegniesz wypadkowi przy pracy rolniczej, zgłoś to zdarzenie do najbliższej placówki terenowej Kasy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia.

Za wypadek przy pracy rolniczej w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013r., poz. 1403) uważa się  nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:
1. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub
2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub
3. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
4. w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt.3 albo w drodze powrotnej.
 
Zgłoszenia wypadku możesz dokonać osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie albo pocztą elektroniczną.

Poszkodowany lub inna osoba zgłaszająca wypadek powinna w szczególności:
1.    zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty związane z wypadkiem;
2.    udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem;
3.    wskazać świadków wypadku;
4.    dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia;
5.    udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi Kasy upoważnionemu przez Prezesa Kasy do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Po przyjęciu zgłoszenia wypadku właściwa jednostka organizacyjna Kasy niezwłocznie wszczyna postępowanie dowodowe w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadku.
Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku, nie później niż w ciągu
14 dn. od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, protokół powypadkowy, z których jeden doręcza się poszkodowanemu, a jeśli poszkodowany zmarł wskutek wypadku - uprawnionemu członkowi rodziny poszkodowanego ubiegającemu się o jednorazowe odszkodowanie.
Poszkodowany lub uprawniony członek rodziny ubiegający się o jednorazowe odszkodowanie może w terminie 7 dn. od otrzymania protokołu powypadkowego, zgłosić na piśmie uwagi i zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych.
Protokół powypadkowy stanowi podstawę do uznania bądź nie uznania wypadku za wypadek przy pracy rolniczej w świetle przytoczonego wyżej art. 11 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Bliższych   informacji  można  zasięgnąć  w  Placówce  Terenowej KRUS  w  Jaśle, ul. Mickiewicza 4a, 38-200 Jasło,
tel.  134435417 (Krzysztof Bartusiak) lub  fax. 13 443 54 26 www.krus.gov.pl, e-mail  jaslo@krus.gov.pl
                                   
przygotował Krzysztof Bartusiak
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Jaśle


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności