Plan gospodarki niskoemisyjnej

Dodano: 08.12.2015
A A A
WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY JASŁO
WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY JASŁO
 
 
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu
 
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jasło”
 
 
Plan gospodarki niskoemisyjnej wyłożony został do wglądu na okres 21 dni (tj. do dnia 30 grudnia 2015 r.) w Urzędzie Gminy Jasło, ul. Juliusza Słowackiego 4, 38-200 Jasło, pokój 113 w godzinach pracy urzędu.
 
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane projektem pn. „Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jasło” mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu.
 
Uwagi, wnioski, zastrzeżenia należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jasło na adres: Urząd Gminy Jasło, ul. Juliusza Słowackiego 4, 38-200 Jasło w terminie do dnia 29 grudnia 2015 r.
 
pobierz treść


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności