Informacja

Dodano: 20.06.2018
A A A
AGiOŚ.7003.13.2018                                                              Jasło, dnia 19 czerwca 2018 roku

 
I N F O R M A C J A
 
1.    Dane podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy wiejskiej Jasło w 2018 roku: Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Jerzy Kotulak, ul. Hankówka 28,  38-200 Jasło, tel. 609 903 310
2.    Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy wiejskiej Jasło zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
a)    od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. :
– Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia, ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno
b) od 01.07.2018r. 31.12.2018r. :
– Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp.z o.o. Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica.
– GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów, ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów.

3.    Osiągnięte przez gminę wiejską Jasło w roku kalendarzowym 2017, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
a)    Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 29,4 %
b)    Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 11,63 %

4.    Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Brak ww. punktów na terenie gminy wiejskiej Jasło.
5.    Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący
z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r.
 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 roku poz. 1688):
Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Jerzy Kotulak, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło, tel. 609 903 310 – zbiórka takich odpadów 2 razy w roku t.j. wiosną i jesienią, ewentualnie wg potrzeb.

Informację  udostępniono na stronie internetowej urzędu www.gminajaslo.pl, na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1289).  


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności