Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

Dodano: 18.05.2015
A A A


Gmina Jasło jest członkiem Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle tworzy 20 gmin z terenu województwa  podkarpackiego i małopolskiego: Miasto Jasło, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków. Obszar zlewni Wisłoki, rozciągający się od grani Beskidu Niskiego po Wisłę wyróżnia urozmaicony krajobraz oraz unikalne walory przyrodnicze i historyczne.  Celem Związku jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz promowanie zrównoważonego rozwoju społeczno gospodarczego tego obszaru.
Służą temu liczne projekty realizowane przez Związek, dotyczące poprawy czystości wód poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, rozwoju turystyki i edukacji ekologicznej.
https://www.wisloka.pl/
Projekt pn.: "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" nr KIK/66, obejmuje instalację kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych, a także budowę układów fotowoltaicznych służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na obiektach sportowych. Głównym celem Projektu jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.


Wartość przedsięwzięcia to blisko 83 mln zł, a dofinansowanie ze Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy  wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.


Instytucją Realizującą Projekt jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, natomiast Gminy Związku, jako Gminy Partnerskie, są odpowiedzialne za relacje z Mieszkańcami, w tym przeprowadzenie naboru Wniosków, zawieranie Umów z Mieszkańcami. 


Gminy biorące udział w Projekcie to: Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Miasto Jasło, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.


Okres realizacji Projektu: 01.06.2012 r. – 31.12.2015 r.


Projekt realizowany jest w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy, obszaru tematycznego: „Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska”, Priorytetu 2 „Środowisko i Infrastruktura”.

https://www.solary.wisloka.pl/index.php/pl/


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności