Klub seniora

Dodano: 19.02.2020
A A A
O Projekcie

 
Ważna informacja dotycząca naboru: pobierz treść
 

Tytuł projektu: Sieć Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło

Wnioskodawca: Gmina Jasło

Okres realizacji: 01.01.2020 – 28.02.2022

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności usług środowiskowych i opiekuńczych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i marginalizacji 80 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu seniorów (55 kobiet/25 mężczyzn) z terenu gminy Jasło poprzez utworzenie i zapewnienie funkcjonowania czterech Klubów Seniora w okresie 03.2020 – 02.2022.

Grupa docelowa:

80 osób (55 kobiet/25 mężczyzn), które zamieszkują na terenie gminy Jasło zaliczanych do grupy osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu seniorów w wieku 60+ tj. takie, które z uwagi stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego.

Preferowane będą:

a) osoby z niepełnosprawności i/lub osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osoby samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ust. z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

b) os. wszystkie z niżej wymienionych grup:
- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia;
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
- osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  (a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ).

Przewiduje się częściową odpłatność uczestnika, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowe  pomocy społecznej, za realizowane usługi oferowanej przez Klub Seniora.

Zadania:

1. Utworzenie Klubu Seniora w Chrząstówce, Trzcinicy, Warzycach i Wolicy

2. Funkcjonowanie Gminnego Klubu Seniora w Chrząstówce, Trzcinicy, Warzycach i Wolicy

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu – 80 szt.
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 80 osób
3. Liczba miejsc w Klubie Seniora wspartych w wyniku realizacji projektu – 80 szt.
4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpiła poprawa sytuacji życiowej w aspekcie społecznym w wyniku udziału w projekcie. - 64 osób

Finansowe przedsięwzięcia:

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej:  876 249,06 zł
Wkład własny: 51 544,08 zł   pochodzący z opłat uczestników, których dochód na członka w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej.

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

Rodzaj wsparcia: Działalność Funkcjonowanie Klubów Seniora

Dla udzielania wsparcia: 01.03.2020-28.02.2022 

Godziny udzielania wsparcia:

Klub Seniora będzie funkcjonował będzie przez cały rok, w tym:

1.    Spotkanie edukacyjne  1/m-c. trwających 6-8 godz.;
2.    Warsztaty artystyczne 1 raz/kwartał po 6 godz.;
3.    Zajęcia aktywizujące ruchowo 1 raz/tydz. (ok. 2h lub 2 razy w tyg. po 1h);
4.    aktyw. kultur 1x/kw.;
5.    aktyw. artyst.1-2x/kw.;
6.    Warsztaty wizażu 1 raz/kw.
7.    Poradnictwo i doradztwo  psychologa 8h/mc. 

Adres realizacji wsparcia:

Dom Ludowy w Warzycach,
Dom Ludowy w Chrząstówce,
Dom Ludowy w Trzcinicy,
Dom Ludowy w Wolicy.
Nabór

 
Trwa już nabór do projektu pt. „Sieć Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło”. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zapraszamy seniorów 60+ zamieszkujących na terenie gminy Jasło, którzy z uwagi na stan zdrowia, w tym niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego.

Oferujemy  zagospodarowanie czasu wolnego m.in. poprzez działalność edukacyjną, ruchową, terapeutyczną, warsztaty artystyczno-malarskie, warsztaty wizażu; 2 dniowe wyjazdy integracyjne do Bukowiny Tatrzańskiej/Bieszczad/Krynicy; wyjazdy do filharmonii, kina, teatru, muzeum; wspólne obchodzenie świąt i wydarzeń okolicznościowych; dostęp książek i środków przekazu.
 
Kryteria przyjęć:

1)    FORMALNE:
-  zamieszkanie na terenie gminy Jasło na postawie danych podanych w formularzu rekrutacyjnym w formie oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej
- wiek uczestnika: 60+ na podstawie nr pesel podanego w formularzu rekrutacyjnym w formie oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej
- status osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podst. czynności dnia codziennego, weryfikacja na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

2)    MERYTORYCZNE PREMIUJĄCE:
a)    osoba samotna zamieszkująca i prowadząca gospodarstwo domowe (na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu rekrutacyjnym – 5 pkt.)
b)    posiadanie orzeczenie o niepełnosprawności (na podstawie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności – 10 pkt.)
Preferowane będą także:
a)    osoby z niepełnosprawnością i/lub osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodu (na osobę samotnie gosp. lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pom. społ. – 15 pkt. pkt. na podstawie zawartego w formularzu zgłoszenia oświadczenia o wysokości dochodu z uwzględnieniem zapisów ww. ustawy;
b)    osoby zaliczające się do poniżej podanej grupy:
- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia - 15 pkt. (na podstawie dostarczonego zaświadczenia GOPS lub oświadczenia uczestnika w formularzu rekrutacyjnym zawierającym wszystkie przesłanki wykluczenia pod odpowiedzialnością karną);
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 15 pkt. (na podstawie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności);
- osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - 15 pkt. (na podstawie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności);
- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa) - 15 pkt (na podstawie zaświadczenie GOPS).

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - pobierz treść

DOKUMENTY REKRUTACYJNE
 
  1. Formularz zgłoszenia/rekrutacyjny - pobierz treść
  2. Zaświadczenie lekarskie - pobierz treść
  3. Oświadczenie uczestnika projektu - pobierz treść
  4. Deklaracja udziału w projekcie - pobierz treść
  5. Oświadczenie w zakresie doświadczenia wielokrotnego wykluczenia - pobierz treść

ZDJĘCIACookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności