Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dodano: 20.11.2019
A A A
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

ul. Słowackiego 4

38-200 Jasło

tel. 134481357

     134436641

     134436642

     134436660    

tel. 134436654 - świadczenia rodzinne

fax 134481357

e-mail: gops.jaslo@onet.pl

 

godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek  7.30 - 15.30

środa 7.30 - 17.00

piątek 7.30 - 14.00

Ewa Majewska - kierownik


Teresa Zabawa - Główny księgowy

Władysława Kurowska - Starszy inspektor ds. świadczeń

Grażyna Antoniou - Specjalista pracy socjalnej

Marta Banach - Specjalista pracy socjalnej

Iwona Kieś - Specjalista pracy socjalnej

Aneta Trzeciak - Warchoła - Specjalista pracy socjalnej

Lidia Szymkowska - Lizak - Specjalista pracy socjalnej

Halina Szpak - Inspektor ds. świadczeń

Marzena Gajewska - Inspektor ds. świadczeń

Agata Forystek - Pracownik socjalny

 

 

GOPS jest jednostką organizacyjną Gminy i realizuje jej zadania w zakresie pomocy społecznej, tj.:

•opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

•przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;

•pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

•terenem działania Ośrodka jest Gmina Jasło.

Pomoc udziela się w różnych formach, należą do nich w szczególności:

•Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w tym specjalistyczne osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

•Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

•Pomoc rzeczowa realizowana poprzez udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobie tego pozbawionej.

•Pomoc finansowa realizowana w postaci świadczeń pieniężnych –

  • zasiłki celowe,
  • zasiłki okresowe,
  • zasiłki stałe,
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne.


•Pomoc w postaci pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego.
Osobom i rodzinom udziela się (niezależnie od sytuacji dochodowej) pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego.


Ośrodek realizuje również zadania zlecone Gminie z zakresu świadczeń rodzinnych:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu :
a) urodzenia dziecka
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
c) samotnego wychowywania dziecka,
d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
e) rozpoczęcia roku szkolnego
f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

2. Świadczenia opiekuńcze:
a) zasiłek pielęgnacyjny;
b) świadczenie pielęgnacyjne;
c) specjalny zasiłek opiekuńczy;
d) zasiłek dla opiekunów.


3. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalne i rentowe dla osób otrzymujących świadczenie.

4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia żywego dziecka (niezależnie od wysokości dochodów)

5. Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane osobom uprawnionym do alimentów w przypadku bezskuteczności egzekucji.

 

 Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności