KOMUNIKATY GMINNE O KORONAWIRUSIE

Dodano: 01.04.2020
A A A

ZALECENIA DLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADAŃ W KIERUNKU KORONAWIRUSA ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH

 


 

 
BEZPŁATNE TELEFONICZNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W SYTUACJI PANDEMII COVID-19

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnego psychologicznego wsparcia telefonicznego udzielanego przez psychoterapeutów Podkarpackiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19.
Poniżej znajduje się lista psychoterapeutów oraz dzień tygodnia i godziny kiedy można umówić się na rozmowę za pośrednictwem telefonu.

 

Imię i nazwisko Numer kontaktowy Dni i godziny dyżurów
Iwona Barabasz 600 186 127 piątek 17.00 – 20.00
Agnieszka Binkowska 502 102 317 wtorek 10. 00 – 12.00
Maciej Ćwik 662 234 604 wtorek 10.30 – 11.30
Beata Guzek 783 678 635 środa 18.00 – 19.00
Paweł Kopeć 534 066 978 wtorek 19.00 – 20.00
czwartek 10.00 – 11.00
Kamila Makara – Czułno 697 363 288 środa 12.00 – 13.00
Jacek Pasternak 604 794 670 poniedziałek 18.00 – 20.00
Agnieszka Polańczyk - Ciskał 501 242 297 poniedziałek 8.00 – 10.00, środa 8.00 – 11.00
czwartek 8.00 – 12.00
Małgorzata Zioło 503 025 888 poniedziałek 14.00 – 15.00, piątek 15.00 – 16.00
Renata Zuba 881 442 883 piątek 16.00 – 17.00


 

INFORMACJA O STYPENDIUM

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że w dniach od 26 marca do 31 marca 2020 roku będzie kontynuowane przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.

Wnioski mogą składać osoby, które we wrześniu 2019 roku otrzymały stypendium na rok szkolny 2019/2020, a ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie zdążyły złożyć wniosku do 15 marca 2020 roku.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną sprawy należy załatwiać w następujący sposób:

 1. Wydrukować dwa poniższe dokumenty:

 2. Uzupełnić wydrukowane dokumenty konsultując się telefonicznie z pracownikiem socjalnym prowadzącym dany teren, tak aby wniosek był uzupełniony prawidłowo.

 3. Dostarczyć dokumenty do GOPS w Jaśle poprzez:
a) wysłanie pocztą tradycyjną na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Słowackiego 4
b) dostarczenie dokumentów do Punktu obsługi Klienta mieszczącym się na parterze Urzędu Gminy
c) drogą elektroniczną dokumenty należy przesłać na adres e-mail: gops.jaslo@onet.pl


 
INFORMACJA TELEANIOŁ

 

Gmina Jasło/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że nadal prowadzona jest rekrutacja do projektu „Teleanioł jasielski – usługi sąsiedzkie i teleopieka dla osób starszych niesamodzielnych”.

 W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju, nabór prowadzony jest obecnie:

● pocztą tradycyjną, dokumenty należy przesyłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Słowackiego 4 z dopiskiem TELEANIOŁ – rekrutacja,
drogą elektroniczną dokumenty należy przesłać na adres e-mail : atrzeciak@gops.gminajaslo.pl lub ikies@gops.gminajaslo.pl,
poprzez dostarczenie dokumentów do Punktu Obsługi Klienta mieszczącym się na parterze Urzędu Gminy
 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.gminajaslo.pl w zakładce TELEANIOŁ JASIELSKI, szczegółowe informacje można uzyskać również pod numerami telefonów 
13 44366 60 lub 13 44366 42.

Osoby które już złożyły komplet dokumentów prosimy oczekiwać na wyniki rekrutacji.


 
INFORMACJA O KWARANTANNIE

 

 
ZAMKNIĘCIE BUDYNKU URZĘDU GMINY JASŁO
DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

 

Zarządzenie Nr 45/2020
Wójta Gminy Jasło
z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie zamknięcia budynku Urzędu Gminy Jasło dla bezpośredniej obsługi interesanta

 
            Na podstawie  art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 509 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  (Dz. U. z 2020r., poz. 491) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. W związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-Co V-2 oraz mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców i pracowników Urzędu Gminy Jasło oraz koniecznością podjęcia wzmożonych działań w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 23 marca 2020 roku do odwołania zamykam budynek Urzędu Gminy Jasło dla bezpośredniej obsługi interesanta.

2. Wszelkie niezbędne urzędowe sprawy mieszkańcy mogą załatwić w szczególności poprzez Punkt Obsługi Klienta mieszczący się na parterze Urzędu Gminy Jasło, drogą telefoniczną, mailową lub pocztą.

3. Wejście do Urzędu Gminy Jasło będzie możliwe tylko po uprzednim umówieniu wizyty i tylko w wyjątkowych sytuacjach, przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Jasło z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jasło
Wojciech Piękoś
 
ZAMKNIĘCIE WSZYSTKICH PLACÓW ZABAW
NA TERENIE GMINY JASŁO

 

Zarządzenie Nr 44/2020
Wójta Gminy Jasło
z dnia 23 marca 2020 roku

W sprawie zamknięcia wszystkich placów zabaw na terenie Gminy Jasło

 

Na podstawie art. 30. ust. 2, pkt. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506 z późń. zm.), w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnym rozwiązaniach związanach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz 374 z 2020 r.) zarządzam co następuje:§ 1

W związku z działaniami profilaktycznymi dotyczącymi COVID-19 zalecanymi przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną, zamykam wszystkie gminne place zabaw na terenie Gminy Jasło do odwołania.


§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji i Gospodarki Mieniem.


§3

Zarządzenie niniejsze podaje sie do wiadomości publicznej poprzez publikacje w Biuletynie Informacji Publicznej.


§4
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Jasło
Wojciech Piękoś

 
WYKAZ KONTAKTÓW DO PRACOWNIKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JAŚLE

 
W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zawiadamia, że zamknięcie tutejszego Ośrodka nie wstrzymuje pracy oraz działań pomocowych. Wszelkie wnioski mieszkańcy mogą składać drogą emailową, elektroniczną (poprzez platformę E-PUAP) lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta mieszczącym się na parterze Urzędu Gminy Jasło. Ponadto informujemy, że sprawy załatwiane będą również poprzez rozmowy telefoniczne, dlatego prosimy o dołączanie aktualnych numerów telefonu.
 
 
Nazwisko i imię e-mail Telefon  
Majewska Ewa
Kierownik
emajewska@gops.gminajaslo.pl 13 443 66 43
13 448 13 57
 
Zabawa Teresa
Księgowa
tzabawa@gops.gminajaslo.pl 13 442 11 23  
Pracownicy ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych
Gajewska Marzena
 
mgajewska@gops.gminajaslo.pl  
 
13 443 66 54
 
 
 
Szpak Halina
 
hszpak@gops.gminajaslo.pl  
Pracownicy ds. świadczeń wychowawczych (500 +), Dobry Start
 
 
Lazar Paulina
 
plazar@gops.gminajaslo.pl  
 
13 448 55 92
 
 
 
Woźniak
Karolina
 
kwozniak@gops.gminajaslo.pl  
Wykaz Sołectw obsługiwanych przez poszczególnych pracowników socjalnych
Antoniou Grażyna gantoniou@gops.gminajaslo.pl  
 
 
 
 
13 443 66 60
Opacie
Kowalowy
Wolica
Łaski
Żółków
 
Kieś Iwona ikies@gops.gminajaslo.pl Niegłowice
Niepla
Bierówka
Chrząstówka
Łaski
Herbut Anna aherbut@gops.gminajaslo.pl Szebnie
Kowalowy
Gorajowice
Warzyce
Staniszewska Magdalena mstaniszewska@gops.gminajaslo.pl Osobnica
Trzcinica
Brzyście
Jareniówka
Zimna Woda
Szebnie
Banach Marta mbanach@gops.gminajaslo.pl  
 
13 443 66 41
Trzcinica
Szebnie
Sobniów
Gorczyca Karolina kgorczyca@gops.gminajaslo.pl Osobnica
Łaski
Trzeciak-Warchoła Aneta atrzeciak@gops.gminajaslo.pl 13 443 66 42 Osobnica
Asystent Rodziny
Myśliwiec Alicja amysliwiec@gops.gminajaslo.pl 13 443 66 60  
Inspektor ds. świadczeń z pomocy społecznej
 
 
Władysława Kurowska
 
wkurowska@gops.gminajaslo.pl 13 443 66 42  

 


 


INFORMACJA O ZASADACH PRACY W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM MIEJSKO-GMINNYM ZOZ W JAŚLE

       

 
POMOC PSYCHOLOGICZNA I TERAPEUTYCZNA

 
ZARZĄDZENIE WÓJTA W SPRAWIE ZAMKNIĘCIA URZĘDU GMINY JASŁO

 

Zarządzenie Nr 38/2020
Wójta Gminy Jasło
z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie zamknięcia Urzędu Gminy

 

        Na podstawie art 33. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami)

zarządzam, co następuje

   § 1. W związku z dynamicznie rozwijającą się niebezpieczną sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem (COVID-19) i możliwymi kontaktami z zakażonymi osobami - Urząd Gminy od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania zostaje zamknięty.

   2. Wszelkie niezbędne urzędowe sprawy mieszkańcy mogą załatwiać  w szczególności poprzez Punkt Obsługi Klienta mieszczący się na parterze Urzędu Gminy Jasło, drogą telefoniczną, mailową lub pocztową.

   § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                           
                                                                                                                                  Wójt Gminy Jasło
                                                                                                                                   Wojciech Piękoś
 
 

APEL O OGRANICZENIE OSOBISTEGO ZAŁATWIANIA SPRAW
W URZĘDZIE GMINY JASŁO


W przypadku braku konieczności osobistego załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Jasło, prosi się o załatwianie ich za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Podkreśla się również, że wszelkich płatności z tytułu podatków i opłat lokalnych można dokonywać za pośrednictwem internetu. 
Sytuacja ta podyktowana jest koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

 

PŁATNOŚCI NA KONTO BANKOWE

 
Prosimy o dokonywanie płatności na rzecz Gminy oraz Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego na konto bankowe.


 
  • Podatek
Opłata za podatek może być wnoszona na rachunek Gminy Jasło
58 1050 1458 1000 0012 0270 5560
Odbiorca: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło
Tytułem: Podatek nazwisko i imię, adres lub GRU/....(*)
(*)indywidualny numer klienta
 
  • Kanalizacja
Wpłaty należności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. za kanalizację należy wpłacać na konto ING Bank Śląski S.A. Nr 90 1050 1458 1000 0022 1561 7008
 
  • Odpady komunalne
Opłata za odpady komunalne może być wnoszona na rachunek Gminy Jasło
81 1050 1562 1000 0090 8074 0229
Odbiorca: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło
Tytułem: Opłata za odpady komunalne, nazwisko i imię, adres lub GOK/....(*)
(*)indywidualny numer klienta
 

 

INFORMACJA O KONTAKCIE ZE STACJĄ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ

 
Jeśli w ciągu 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje
KORONAWIRUS
skontaktuj się TELEFONICZNIE
z powiatową stacją
sanitarno-epidemiologiczną
tel. 13 446-30-08 wew. 26
tel. alarmowy 500 544 035

 
 


 

KOMUNIKAT MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
ORAZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
WS. PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH 
W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).
Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.
 
 ODWOŁANE WYBORY CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ ŁASKI-SOBNIÓWZarządzenie Nr 29/2020
Wójta Gminy Jasło
z dnia 12 marca 2020 r.


uchylające Zarządzenie 26/2020 Wójta Gminy Jasło z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie 
przeprowadzenia wyborów członków Rady Sołeckiej sołectwa Łaski-Sobniów

 
    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz . 506 z późn. zm. ) oraz § 16 ust. 1 i § 22 ust. 4 statutu sołectwa Łaski – Sobniów stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały Nr XLIX/285/06 Rady Gminy Jasło z dnia 26 października 2006 r., Nr 152, poz. 2617 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
   §1. Uchylam Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Jasło z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów członków Rady Sołeckiej sołectwa Łaski-Sobniów w związku z zagrożeniem koronawirusem.
    §2. Nadzór nad wykonywaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Jasło.
    §3. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy Jasło
 Wojciech Piękoś
 
 

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W SZKOŁACH

 
Od 12 marca do 10 kwietnia br. szkoły podstawowe na terenie Gminy Jasło nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jest to związane z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 
Bliższe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 
 

PRZERWA W PRACY PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY JASŁO

 
Od 12 marca do 10 kwietnia br. oddziały przedszkolne i przedszkola funkcjonujące na terenie Gminy Jasło nie będą prowadziły zajęć opiekuńczych dla dzieci. Jest to związane z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
 
 
 

PRZERWA W PRACY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAŚLE


W okresie od 12 do 24 marca br., w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zajęcia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Szebniach oraz w placówkach filialnych w Trzcinicy, Osobnicy i Warzycach zostają odwołane.

 

 

PRZERWA W PRACY ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH

 
W okresie od 12 marca br. do odwołania świetlice środowiskowe funkcjonujące w miejscowościach na terenie Gminy Jasło będą nieczynne. Jest to związane z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 


Cookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności