Zarządzenie Wójta Gminy Jasło

Dodano: 24.07.2013
A A A
Zarządzenie Nr 34 / 2013 Wójta Gminy Jasło z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.
Zarządzenie  Nr 34 / 2013
  Wójta  Gminy  Jasło  
z  dnia 22  lipca  2013 r.

w  sprawie  ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.

         Na  podstawie  § 5 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  12 lipca 2013r. (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 818 )  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

 Wójt  Gminy  Jasło
 postanawia,  co  następuje :

§ 1.
Ustalam termin do dnia 12 września 2013 r.   na składanie wniosków:
1. O pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, dopuszczonych do użytku szkolnego  przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla  uczniów   rozpoczynających w roku szkolnym  2013/2014 naukę  w klasach I- III  lub V  w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym  jest Gmina Jasło oraz  w klasach II  szkoły ponadgimnazjalnej - Zespole Szkół  im. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy,  

2. O pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego  przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla  uczniów :
1)  słabowidzących,
2)  niesłyszących,
3)  z  upośledzeniem umysłowym  w stopniu lekkim,
4)  z  upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
5) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-4
 - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3  ustawy  z dnia 7 września  1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów  i szkół ponadgimnazjalnych  na terenie  Gminy Jasło.
 
§ 2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń  Urzędu  Gminy Jasło, tablicach ogłoszeń wszystkich szkół na terenie Gminy Jasło dla których Gmina Jasło jest  organem prowadzącym oraz tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół im. prof. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy.

§ 3
Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.


                         Wójt
                             mgr Stanisław PankiewiczCookies

Ta strona korzysta z cookies, które instalowane są w Twojej przeglądarce, więcej informacji w Polityce Prywatności